قیمت کلیه اشتراک ها تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ اعتبار دارد