اکانت اپل وان
اکانت اپل موزیک
اکانت اپل آرکید
اکانت فضای آیکلود
اکانت اپل تی وی پلاس
اکانت اپل نیوز پلاس
اکانت فیتنس پلاس
اکانت اپل آیدی
اکانت گیم پس آلتیمیت